Usnesení ZO

Ustavující schůze obecního zastupitelstva dne 1.11.2006

Obec Hartmanice
Zápis z ustavující  schůze obecního zastupitelstva
ze dne 1. listopadu 2006
Schůze byla zahájena v 20.00
Přítomni: Cirok Pavel, Dudlíček Jan, Dvořák  Josef, Nečas  Luděk, Nekola Václav, Nováček František, Nováček Petr
 
Program:
  1. Volba mandátové komise, která provede ověření platnosti voleb členů zastupitelstva. Předseda mandátové komise: Cirok Pavel, členové:  Jan Dudlíček, Dvořák Josef. Mandátová komise provedla kontrolu osvědčení o zvolení členem zastupitelstva a předložila OZ zprávu o výsledku kontroly s tím, že všichni členové jsou právoplatně zvoleni členy zastupitelstva Obce Hartmanice.
  2. Složení slibu člena obecního zastupitelstva - všichni členové  nového obecního zastupitelstva složili slib členů obecního zastupitelstva do rukou nejstaršího člena Josefa Dvořáka.
  3. Volební a návrhová komise – volební komise: předseda – Luděk Nečas, členové – Jan Dudlíček, Václav Nekola, návrhová komise: předseda  – Josef Dvořák, členové – Petr Nováček, Pavel Cirok. Návrhová komise navrhla OZ na funkci starosty: Jana Dudlíčka a do funkce místostarosty: Františka Nováčka.
Volba starosty: hlasování pro Jana Dudlíčka
Pro – 6 hlasů, proti  - 0 hlas, zdržel se – 1 hlas.
Volba zástupce starosty: hlasování pro Františka Nováčka
Pro – 6 hlasů, proti – 0 hlas, zdržel se – 1 hlas
  1. Volba finančního výboru: předseda - Petr Nováček, členové – Luděk Nečas, Pavel Cirok.
  2. Volba kontrolního výboru: předseda – Josef Dvořák, členové – Václav Nekola, František Hruška.
  3. Termíny zasedání OZ – vždy první středa v měsíci od 20 hodin.
 
Zapsal: Petr Nováček
Ověřovatelé zápisu:      Luděk Nečas
                                   Pavel Cirok